คำถวายปณิธานความดี : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

คำถวายปณิธานความดี : จะทำงานโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งกายและใจ
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นันทนัท เกิดทิพย์

คำถวายปณิธานความดี : ข้าจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นแม่ที่ดีของลูก
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นางสาวสุจิตรา กิจวนา

คำถวายปณิธานความดี : ใจคิดดี กระทำแต่สิ่งดีดี และเป็นคนดีของสังคม
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นางปรียา ศรีชาย องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

คำถวายปณิธานความดี : ข้าจะตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่่
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นางสาวทัศนีย์ มาศทอง

คำถวายปณิธานความดี : ทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นางสาวกชพร เพชรเรือนทอง

คำถวายปณิธานความดี : ข้าพเจ้าจะพยายามไม่ทำความผิดให้ครอบครัวของข้าพเจ้าและคนรอบข้างเป็นทุกข์ใจ
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นางสาวนภารัตน์ โยธาบริบาล

คำถวายปณิธานความดี : ข้าพเจ้าจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นางสาวขนิษฐา แซ่แฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

คำถวายปณิธานความดี : ข้าพเจ้าจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นแม่ที่ดีของลูก
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นางสาวรัชฎาพร นุราช

คำถวายปณิธานความดี : หนูจะจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ จะเป็นคนดีของสังคม
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นางสาวไพรัตน์ อินทร์ฤทธิ์

คำถวายปณิธานความดี : ข้าพเจ้าจะรักษาความดีที่ทำและจะไม่เหยียบย่ำคนที่ทำผิดพลาด
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นางสาวนิสรา พรหมแสง

คำถวายปณิธานความดี : จะตั้งใจทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรให้มากที่สุด
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นางสาววรรรณา เกตุนิ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

คำถวายปณิธานความดี : ฉันจะเป็นคนดีทำแต่สิ่งที่ดีๆและจะเป็นเช่นอากาศที่ดีในทุกที่ที่ฉันก้าวไป
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : อาภรณ์ วุฒิพงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

คำถวายปณิธานความดี : ข้าพเจ้าจะตั้งใจทำงานเชื่อมั่นในความดีและมีคุณธรรมนำความสำเร็จสู่ครอบครัว
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นางวิยะดา สังข์บุญส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

คำถวายปณิธานความดี : ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏฺิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุตจริต เเละเต็มกำลังความสามารถ
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน : นางสาวธิดารัตน์ ศรีอุ่น /สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :

คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :